Змішана форма навчання

РЕКОМЕНДАЦІЇ  МОН

щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Передумови, або навіщо? Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами освіти України. Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної частини освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними такі вимоги до вищої освіти, як:

 • доступність та інклюзивність;
 • гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають дітей тощо;
 • індивідуальна траєкторія навчання здобувача;
 • впровадження дуальної освіти.

Вирішення цих питань неможливе без широкомасштабного впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в закладах освіти та в кожній дисципліні, зокрема ролі аудиторних занять та ефективності їхнього проведення. Зміни мають відбутися. Це не тимчасове рішення, а можливість вдосконалення, переходу на новий якісний рівень.

Під змішаним навчанням розуміємо заняття, під час яких поєднують:

1) заняття з викладачем /лекція (очне навчання);

 2) самостійну підготовку студентів (самонавчання);

3) використання під час занять комп’ютерів для роботи з матеріалами відповідних розділів дисципліни в електронному вигляді (електронне навчання);

 4) проходження  тестів з метою перевірки і оцінювання засвоєних знань (електронне навчання).

Світова практика у викладання і всебічні вивчення говорять про те, що застосування лише однієї форми подання матеріалу (дистанційне навчання або лекція) неефективне. Майбутнє у підготовки висококваліфікованих фахівців має базуватися на активному використанні змішаного навчання. Процес розробки програм змішаного навчання дозволить викладачеві враховувати групові та індивідуальні потреби студентів (відведеного на тему кількості часу, рівень підготовки, стилі навчання тощо) і обрати найбільш оптимальний засіб і метод навчання для конкретної  групи. Використання електронної форми навчання і тестування під час очних занять з дисципліни а саме методика змішаного навчання, дає цілу низку відчутних переваг для викладачів. Проглянемо тільки декілька з них.

Переваги змішаного навчання для викладачів:

 • З’являється можливість внести різноманітність під час вибору форм організації навчання. Окрім лекцій з’являється можливість вибрати самостійне вивчення матеріалу в ЗН, спільне проходження курсу в ЗН з викладачем чи в малих групах за ділення групи на пів групи.
 • Підсилюється контроль засвоєного матеріалу. Викладач більш акуратно і пильно відслідковує успіхи студентів, оскільки має можливість за одне заняття перевірити рівень засвоєння матеріалу у більшої кількості студентів. А це стає можливим лише за рахунок виставлення оцінок не тільки за усні відповіді, а і за результати тестів самоперевірки частини (чи всіх) студентів;
 • З’являється можливість більш об’єктивно виставляти підсумкову оцінку за семестр та за курс загалом. Перед екзаменом проводять підсумкове тестування, яке дозволяє перевірити знання студентів за усіма темами дисципліни (перевірка засвоєних знань), що неможливо отримати під час проведення усного екзамену, оскільки на ньому перевіряються знання лише частини курсу (за білетами). Оцінки за тестування в ЗДН абсолютно об’єктивні, а оцінки за екзамен певною мірою суб’єктивні. Під час виставлення оцінки за проходження курсу з’являється можливість врахування оцінки за підсумкове тестування і усні відповіді на екзамені. У майбутньому, коли підсумковий тест буде допрацьований, усний екзамен можливо замінити на підсумкове тестування;
 • Звільняється час для активного практичного опрацювання конкретних знань на очних заняттях за рахунок перенесення вивчення більшої кількості матеріалу у формат самостійної роботи у вигляді домашніх завдань. Таким чином, викладач витрачає менше часу на передання інформації і концентрується на практичному аспекті навчання, а саме, детальному вивченні складних виробничих ситуацій.

Переваги змішаного навчання для здобувачів освіти:

 • передбачається гнучкість програми. Студенти отримують можливість пройти вхідне тестування і самостійно вибрати розділ дисципліни, який його зацікавив, для більш глибшого опрацювання, а вже добре засвоєну інформацію опустити. Особливо це актуально для студентів, які проходять курс дисципліни повторно в рамках отримання робітничої професії або після повернення з академічної відпустки;
 • враховуються індивідуальні особливості сприйняття людиною інформації. Одним необхідно детальне самостійне вивчення матеріалу, іншим зручніше отримувати відповіді від викладача. Змішане навчання дозволить задовольнити потреби обох груп і дати їм необхідні знання і вміння;
 • мінімізується вірогідність втрати інформації. Трапляються випадки, коли студенти на деякий час відволікаються від інформації викладача, що призводить до втрати важливої інформації, а електронна форма навчання дозволяє повернутися до пройденого матеріалу, повторити його, вивчити його більш досконально;
 • з’являється можливість отримання зворотного зв’язку від інших студентів, викладача. Різниця від суто дистанційної форми навчання, змішаної форми полягає в тому, що остання дозволяє отримати відповіді і уточнення на актуальні питання, оцінити особисті можливості;
 • з’являється можливість об’єднати навчання з роботою для студентів старших курсів та заочного відділення. Здобувач освіти має можливість отримати відповіді на питання, що виникли в реальній практиці безпосередньо на підприємстві. Для цього рекомендовано надавати доступ студентам до курсу дисципліни в ЗН також і під час його виробничої практики після закінчення теоретичного навчання. У такому випадку підсумковий екзамен після практики він складе більш успішно.

Термін «змішане навчання» (з англійської – blended або hybrid learning) має різні визначення у літературі. Загалом,

 це – поєднання офлайн- та онлайн-нав- чання у різних пропорціях. Сама концепція з’явилася ще в 1990-х як противага онлайн-навчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише з 2000-х.

Більшості вчителям довелось швидкими темпами освоювати різні технології для навчання онлайн. Коронавірус діджиталізував освіту швидше, ніж це зробила українська влада. Ми зрозуміли, що ґаджети не завжди зло, і що їх можна використовувати у корисних цілях. Вчителі та учні зрозуміли, як ґаджети можна використовувати у навчанні. Тому, швидше за все, після карантину нас чекає популяризація змішаного навчання.

Під час карантину 27% батьків змінили ставлення до вчителів на позитивне.

Деякі діти зрозуміли, що домашнє навчання їм підходить більше, аніж стаціонарне у школі. Інші ж учні зрозуміли, наскільки їм важливий контакт із живим учителем, однокласниками й більше цінуватимуть своє звичне реальне життя у шкільному кабінеті. Фактично, під час дистанційного навчання учні вчилися вчитися і це неймовірно прекрасна і позитивна тенденція.

Скоріш за все технології змішаного навчання, надовго ввійдуть в освітній процес, як невід’ємна його складова.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchanniabookletspreads-2.pdf