СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФОРМИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Підвищення професійної компетентності викладачів коледжу здійснюється за допомогою різних форм роботи циклової комісії. Форма роботи циклової комісії – це засоби організації навчально-виховної і методичної роботи.
Вони визначаються метою і змістом заходів, складом виконавців і засобами керівництва та організації.

Традиційні форми роботи циклової комісії: заплановані засідання циклової комісії; спільні засідання з іншими цикловими комісіями; відкриті заняття; організація науково-практичних студентських конференцій, виставкова робота; взаємовідвідування занять викладачами; огляди-конкурси методичних розробок викладачів; методичні доповіді та реферати; методичні тижні/декади циклової комісії. 

Заплановані засідання циклової методичної комісії – це групова форма навчально-методичної роботи за участю всіх її членів. На засіданнях обговорюються питання, тематика яких встановлюється планом роботи циклової комісії або доповнюється з урахуванням поточних проблем. Після обговорення приймають рішення. Роботу засідання оформляють протокольно.

Спільні засідання з іншими цикловими комісіями – це засідання двох або більше комісій. На таких засіданнях висвітлюють питання: єдині вимоги та єдині стандарти навчання, міждисциплінарна інтеграція як фактор підвищення ефективності навчання.

Відкриті заняття – це особлива форма і засіб вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду. Відкрите заняття має свою внутрішню структуру, елементи, які відображають стан досвіду викладача. Викладачі циклової комісії проводять відкриті заняття щорічно. Обговорення відкритого заняття оформляється у журналі відвідування з відповідними рекомендаціями.

Взаємовідвідування занять. Складається графік відвідування занять, визначається мета відвідування та терміни виконання. Після самоаналізу й обговорення відвіданих занять циклова комісія приймає рішення та рекомендує узагальнити досвід роботи викладачів і займається пропагандою досвіду серед колег.

Огляди-конкурси методичних розробок викладачів. Методична розробка – це посібник для викладачів чи студентів, в якому розкриваються методика процесів навчання та виховання, а також методи, прийоми, які сприяють досягненню кращих результатів у навчанні. Методична розробка має відповідати певним вимогам: науково-методичне обґрунтування теми, відповідність змісту методичної розробки теми, глибина та повнота розкриття теми, точність формулювань і висновків, грамотність мови, правильність використання наукових термінів і визначень тощо.

Методичні доповіді та реферати.Методична доповідь – це публічне повідомлення про навчальну, методичну, виховну проблему. У доповіді узагальнюється кращий педагогічний досвід роботи викладача, вказуються недоліки та шляхи їх подолання. Тема доповіді має бути актуальною, розкриватись глибоко і повно, незважаючи на стислість викладу. Приклади мають відповідати змісту доповіді, бути яскравими та стислими. Реферат – це стислий виклад сутності навчально-виховної роботи чи методичної проблеми на підставі огляду відповідної літератури та інших джерел. Реферат має науково-інформаційне призначення, об’єктивне висвітлення теми.

Методичні тижні/декади циклової комісії. Методичні тижні/декади циклової комісії мають звітно-показову мету, під час яких проводять заходи, розкриваючи рівень методичної роботи та її різноманітність. У програму тижня/декади можна включати:

♦ відкриті засідання комісії (для обміну досвідом роботи);

 ♦ відкриті заняття і виховні заходи, заняття гуртків;

♦ випуск інформаційних бюлетенів та стінних газет;

♦ виставки творчих робіт викладачів і студентів;

♦ олімпіади, конкурси, ігри, вікторини серед студентів;

♦ позакласні заходи;

♦ бесіди за «круглим столом». Тиждень циклової комісії або декада – це творча співпраця студентів та викладачів. Основним завданням цього заходу є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, сприяння формуванню їх наукового світогляду та, звичайно, вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності саме викладачів. Під час тижня/декади, як правило, працює виставка творчих робіт студентів, де представлені творчі роботи, пошукові роботи, реферати, кращі студентські твори. А ярмарка педагогічних ідей – це ще одна сходинка до підвищення професійної майстерності викладачів. Кожен викладач комісії презентує свої напрацювання за рік: комплекси методичного забезпечення занять, складені за новітніми вимогами; творчі роботи, доповіді, реферати, рецензії, рекомендації студентам, викладачам тощо. Таким чином, можна сказати, що творчий пошук викладачів, які закохані у свою професію, але таких різних за підходами до навчально-виховної діяльності стає запорукою їхнього професійного зростання на освітянській ниві. А коли робота тижня/декади циклової комісії організована у формі емоційної, інтелектуальної, комунікативної, пошукової та творчої взаємодії студентів і досвідчених викладачів, підвищується рівень знань, зацікавленість дисциплінами студентів і, звичайно, підвищується професійна майстерність викладачів.

Нетрадиційні форми роботи циклової методичної комісії: «мала педрада», цикл бесід за «круглим столом», дискусія, семінар, «за чашкою чаю» або «brownbag»-семінар,  методичний «День відкритих занять циклової комісії».

«Мала педрада» – засідання декількох дисциплін. На цьому засіданні обговорюється питання вивчення індивідуальних особливостей невстигаючих студентів для визначення методів усунення причин неуспішності.

Цикл бесід за «круглим сто-лом» – розширене засідання з робітниками бібліотеки, методистом, завідувачем відділення…. Бесіда передбачає безпосередній контакт викладачів з тим чи іншим виступаючим – носієм інформації. Методика такого засідання передбачає насамперед чіткі визначення мети і теми. Це, як правило, розширення і поглиблення знань педагогічних працівників з обговорюваної теми, залучення їх до дискусії, це форма роботи, яка сприяє розвитку у викладачів прагнення до самоосвіти, пошуку нових, результативніших методів.

Дискусія – колективне обговорення будь-якого суперечливого питання для правильного його вирішення. Наприклад, розподіл педагогічного навантаження, особисто орієнтований підхід до навчання, навчально-методична та виховна діяльність викладача відповідно до кваліфікаційної категорії. Підготовка до дискусії розпочинається з визначення теми, вибір якої зумовлений важливістю науково-педагогічної проблеми, практикою роботи педагогічного колективу. Складається план проведення підготовки дискусії. Ухвалене рішення заносять у протокол.

Семінар – форма засідання, за якої викладач організує дискусію навколо попередньо визначеної теми, до якої інші викладачі готують тези виступів на підставі індивідуальної роботи. Під час заходу розглядають актуальні питання теорії та методики викладання, викладачі ознайомлюються з перспективним педагогічним досвідом. Завдання семінару – не тільки всебічно обговорити обрану тему, але й сформувати навички професійної полеміки, знайти конструктивні пропозиції з питань удосконалення практики навчання і виховання, допомоги викладачеві у його самоосвіті.

«За чашкою чаю» або «brownbag»-семінар – це вільне за формою проведення засідання циклової методичної комісії, неформальне обговорення, на якому викладачі обмінюються досвідом аудиторної та позааудиторної роботи зі студентами. Такі засідання проводять для обговорення актуальних, цікавих питань з метою підвищення педагогічної майстерності викладачів. Довідка: Brownbag перекладається з англійської як «коричневий пакет», що і дало назву самим семінарам. Такі засідання мають поширення в США. Традиційно вони призначалися в обідній час і учасники приносили з собою їжу в пакетах зі щільного пакувального (коричневого) паперу.

Методичний «День відкритих занять циклової комісії» – це одна з форм проведення тижня комісії. День відкритих занять – це ефективна форма перевірки педагогічної майстерності викладачів і одночасно – засіб фронтального навчання присутніх на занятті викладачів. Відкриті заходи за своєю суттю є практичною школою обміну досвідом. Вони вимагають значної підготовки і певною мірою відображають усе краще, що використовують викладачі у поточній роботі. Як правило, циклова комісія обов’язково планує свою роботу на навчальний рік. Але XXI століття – це століття інновацій. Зараз на очах змінюються підходи, інструменти, канали комунікацій. Тому будь-яка форма роботи циклової комісії, з одного боку, традиційно має бути направлена на безперервну самоосвіту викладачів у процесі професійної діяльності, розвиток педагогічної майстерності та усвідомлення особистої відповідальності за якість освіти. З іншого боку, з метою успішної інтеграції інноваційних ідей в навчальний процес, форми роботи циклової методичної комісії мають бути комфортними та демократичними для викладачів, сприятливими для створення творчого командного мікроклімату, приносити задоволення від виконаної роботи.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 3 ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ листопад 2019 р. №4(4)