Про відділення образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

       У 2018 році Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка акредитував освітню програму «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» (наказ МОН України від 11.07.2018 р. № 752. Ліцензований обсяг прийому 50 чоловік за галуззю знань 02  „Культура і мистецтво”, спеціальністю 023 „Образотворче мистецтво,  декоративне мистецтво, реставрація”. На спеціальності працює 1 кафедра, яка є випускаючою.

     Термін навчання на першому (бакалаврському) рівні освіти

  • 3 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти
  • 1 рік 10 місяців – на основі початкового рівня вищої освіти (молодшого спеціаліста)

     За даною спеціальністю та програмою згідно Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.) та інших державних нормативних актів в коледжі створена відповідна система підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з врахуванням сучасних досягнень і перспектив розвитку педагогічної науки, техніки, виробництва, культури, ринкових відносин та безперервності ступеневої підготовки фахівців.

     Діяльності у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва притаманні наступні об’єкти:

  • вироби утилітарного та декоративно-прикладного призначення;
  • штучні побутові вироби, призначені для забезпечення життєдіяльності людини: домашнього господарства, відпочинку, культурної та творчої діяльності;
  • окремі об’єкти середовища життєдіяльності людини – житлового, виробничого, міського та сільського;
  • екологічні об’єкти штучного характеру;
  • рекламно-інформаційні об’єкти, елементи фірмового стилю, систем візуальних комунікацій, товарні знаки, обладнання виставок, ярмарок…
  • демонстраційні макети;
  • авторське та технічне фото;
  • нормативно-правова база образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

     Акцент робиться на експериментально-творчій діяльності в галузі декоративно-прикладного мистецтва, але опанування основ академічного образотворчого мистецтва,  методики викладання мистецьких дисциплін, а також педагогічна практика обов’язкові.

         Здобувачу вищої освіти надано можливість самостійно обирати один  із видів декоративно-прикладного мистецтва згідно зі своїми особистими інтересами та нахилами для подальшого творчого розвитку  та професійної діяльності. Професійна орієнтація програми передбачає підготовку фахівців в галузі мистецтва, які зможуть одночасно з педагогічною практикою успішно займатися професійною чи індивідуальною творчою діяльністю.

          Бакалавр образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва може працювати на посадах викладача дитячої художньої школи; керівника мистецької студії чи гуртка  при Будинках та Палацах дитячої та юнацької творчості;  головного художника  чи начальника цеху (дільниці); художника-виконавця унікальних виробів;  художника-проектанта на підприємствах художньої та місцевої промисловості; займатися самостійною творчою діяльністю в різних мистецьких професійних спілках.

     Кращі твори студентів знаходяться в музеї декоративно-прикладного мистецтва у м. Вижниця, який володіє унікальними колекціями  виробів самобутніх буковинських майстрів, проводить велику роботу з популяризації та пропаганди мистецтва, дослідження технологій та вивчення стародавніх технік у виробах декоративно-вжиткового мистецтва майстрів Буковинських Карпат і прилеглих регіонів.

     Підготовку ступеня вищої освіти «бакалавр» здійснює колектив викладачів в складі 20 осіб. Навчальний процес, забезпечує два блоки: цикл загальної підготовки та цикл професійної підготовки.

     Серед викладацького складу: 1 – професор, доктор мистецтвознавства; 1 – професор, Заслужений діяч мистецтв України; 3 – кандидати наук; 2 – заслужені художники України; 1 –  заслужений працівник освіти України; 2 – члени спілки дизайнерів України; 2 – члени спілки народних майстрів України; 4 – члени спілки художників України; 1 – здобувач; 9 – викладачі методисти.

     Налагоджено тісні зв’язки з художніми навчальними закладами та вчителями образотворчого мистецтва.  Щорічно проводяться регіональні та загальноукраїнські конкурси. Кожен навчальний рік є роком «відкритих дверей» для тих, хто бажає вступити на дану спеціальність. Ефективною формою профорієнтаційної роботи зарекомендували себе «майстер-класи», які проводяться викладачами в навчальних закладах, професійно-технічних коледжах.