Про спеціалізацію ОМК

Відділ «Образотворче мистецтво та креслення» у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка був відкритий у 1993 році за клопотанням Чернівецької обласної державної адміністрації і передбачав підготовку  педагогічних кадрів для загальноосвітніх шкіл Буковини. Він увійшов окремою спеціалізацією у склад спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та був сформований на кращих мистецьких традиціях та багатому педагогічному досвіді викладацького складу закладу освіти з підготовки мистецької еліти регіону.

          Одним із важливих завдань освітньої діяльності  у роботі новоствореного відділу, який готував фахівців за спеціалізацією «Образотворче мистецтво та креслення» було відродження народного мистецтва через залучення студентів до науково-експериментальної та пошуково-дослідницької роботи, яка скеровувалась на наукове і всебічне пізнання культури та традицій  рідного краю.       

           20 червня 2007 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» за № 839. Згідно нового переліку, під час проходження чергової акредитації навчального закладу, у травні 2010 року спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» була розділена на дві окремі спеціальності  5. 02 02 08 01 «Декоративно-прикладне мистецтво» та 5. 02 02 05 01 «Образотворче мистецтво». Остання увійшла до списку тих спеціальностей, за якими передбачалося присвоєння кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти. Це зумовило переорієнтацію освітнього процесу на цикловій комісії «Образотворче мистецтво та креслення» та підштовхнуло викладацький склад до переосмислення підходів у методиці викладання фахових дисциплін.

       Впродовж останніх років викладацький колектив циклової комісії «Образотворче мистецтво та креслення» працює над методичною проблемою: забезпечення психолого-педагогічних умов, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста відповідно до сучасних вимог ринку праці. Щоденна робота над вирішенням цієї проблеми дала змогу внести корективи до начального плану, переглянути і оновити зміст навчальних програм з предметів циклу практичної та професійної підготовки, привести у відповідність до кредитно-модульної системи робочі навчальні програми з кожної фахової дисципліни та запровадити нові особистісно-орієнтовані технології навчання і виховання студентів спеціальності «Образотворче мистецтво», а саме компетентнісний підхід до навчання.   Успішно подолавши період становлення, сьогодні спеціалізація перебуває на етапі активного розвитку і творчого пошуку нових підходів до формування особистості майбутнього вчителя.

         На спеціалізації сьогодні навчається близько півсотні  студентів з Чернівецької, Івано-Франківської, Херсонської, Хмельницької, Тернопільської, та Закарпатської областей.

         Освітній процес розглядається як співпраця, яка будується на принципах партнерства,  рівності і творчого діалогу. На цикловій комісії сьогодні працює викладач  вищої категорії, викладач першої категорії, викладач-методист та завідувач навчальними майстернями – спеціаліст.

                  За час навчання студенти вивчають цілий ряд фахових предметів таких, як педагогіка, психологія, методика викладання спеціальних дисциплін, методика виховної роботи в школі.

                   Опановують професійні дисципліни: рисунок, живопис, композицію, професійну майстерність, основи моделювання одягу, ліпку, дизайн традиційної української іграшки.

             З метою покращення професійної підготовки майбутніх вчителів, циклова комісія багато працює над удосконаленням форм і методів позааудиторної роботи.

           У кожному кабінеті організовано фахові гуртки, основним напрямом їх діяльності є творча робота. Щороку  студенти беруть участь у загальноколеджівських конкурсах «Чарівна писанка», «Витинанка» та всеукраїнських «Водограй» м. Косів, «Весняні акорди» м. Івано-Франківськ. Позааудиторна робота включає також і факультативи, консультації, тренінги та цікаві зустрічі з практичними психологами, митцями,  екскурсії  в краєзнавчі музеї.

        Велика  увага надається  проходженню всіх видів практик:

 • на І курсі – пленерно-етнографічної;
 • на ІІ курсі – в літніх оздоровчих таборах;
 • на ІІІ курсі – педагогічній, яку студенти проходять на базі Вижницької ЗОШ №1та Вижницької спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів ;
 • на ІV курсі – переддипломній яку студенти в основному проходять в  рідній школі.

        Впродовж 27-ти років діяльності циклової комісії «Образотворче мистецтво та креслення» краєзнавство розглядається як один із важливих факторів впливу на формування творчої, національно-свідомої особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Воно стало основою одного із напрямків такого виду практики, як етнографічно-пленерні експедиції. Щороку студенти першого курсу під час літньої практики багато подорожують рідним краєм у пошуках етнографічних матеріалів, які згодом і стають першоджерелом для творчих інтерпретацій майбутніх проектів з композиції, практичних завдань з професійної майстерності, курсового та дипломного проектування. Потрібно звернути увагу і на важливість пленеру, адже вивчення природи рідного краю, його рослинного та тваринного світу також часто лягає в основу студентських робіт під час вивчення таких тем, як стилізація природних форм (предмет «Композиція»), вишивка за вільним контуром (предмет «Професійна майстерність»), сюжетна композиція на основі рослинних форм (предмет «Ліпка»).

     Свій перший педагогічний досвід студенти спеціальності «Образотворче мистецтво» отримують по завершенню ІІ курсу під час проходження практики в літніх оздоровчих таборах. Базою цього виду практики впродовж останніх років став дитячий оздоровчий пансіонат «Юність» розташований в смт. Берегомет. Студенти призначаються методистами загонів, де до кола їх обов’язків входить організація відпочинку та дозвілля дітей впродовж однієї зміни (18 днів). Під час планування виховних та розважальних заходів їм доводиться кожного дня врахувати розпорядок проживання в пансіонаті, вікові особливості та інтереси дітей загону, психологічний клімат в загоні. Вони виступають у ролі організатора дитячого колективу, вчаться будувати діалог та набувають професійно необхідних навичок майбутнього класного керівника вже учнівського колективу.

 • Педагогічну практику студенти ІІІ курсу проходять на базі загальноосвітньої школи №1 ім. Ю. Федьковича та Вижницької спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів у м. Вижниця. Під час проходження практики студенти стають безпосередніми учасниками освітнього процесу у школі. Студентам вперше доводиться побувати у ролі вчителя.

      Цей вид практики має цілий ряд, конкретних завдань:

 • вироблення у майбутнього спеціаліста індивідуального творчого підходу до

     майбутньої професії;

 • вивчення передового педагогічного досвіду;
 • підготовка та проведення різних уроків, нестандартних занять, виховних заходів.

Цей  педагогічний досвід для кожного студента стає критерієм достовірності усього комплексу знань та умінь, перевірки їх якості та надійності.

           Не менш важливе значення в практичному навчанні студентів має організація переддипломної практики. Студенти спеціалізації «Образотворче мистецтво та креслення» проходять переддипломну практику у загальноосвітніх та художніх школах Західного регіону України, а також профтехучилищах художнього спрямування.

Практика проходить в два етапи.

На першому етапі студенти знайомляться з особливостями організації освітнього процесу в школі чи училищі, завданнями та функціями класного керівника, вивчають  матеріально-технічне забезпечення кабінету образотворчого мистецтва чи навчальної майстерні, спостерігають за учнівським чи студентським колективом.

На другому етапі вони самостійно проводять заняття та готують виховні заходи.

Після проходження педагогічної (на ІІІ курсі) чи переддипломної (на ІV курсі) практик відбувається її захист у формі науково-практичної конференції у присутності групи, викладачів циклової комісії, керівників практик. Студенти не лише звітують про проведену роботу у школі, але й відповідають на запитання аудиторії та керівника.

               Такі форми проведення практик дають конкретні результати, які свідчать про  високу якість підготовки фахівців. Адже студенти доволі швидко адаптовуються в нових педагогічних колективах, проводять цікаві змістовні заходи, легко встановлюють контакт з дітьми. Значна частина випускників, проходячи саме переддипломну практику, знаходить своє перше робоче місце, а дирекція коледжу отримує схвальні відгуки на адресу закладу освіти.

     Заключним етапом у підготовці молодого фахівця є виконання дипломної роботи. Дипломна робота складається з ескізного матеріалу, пояснювальної записки, розробляють розгорнутий план-конспект уроку до обраної теми та роботи в матеріалі. Як правило робота в матеріалі пов’язана з декоративно-прикладним мистецтвом та моделюванням одягу. Виконанню дипломної роботи передує курсове проектування в 6 семестрі. Починаючи з ІІІ курсу студенти обирають тему та розроблять цікаві новаторські композиції, які згодом переростають у дипломну роботу.

             Метою всіх цих заходів є залучення всіх без виключення студентів до творчої діяльності, формування у них стійких художньо-естетичних інтересів, використання набутих умінь та навичок у подальшій педагогічній діяльності.

               Випускники спеціалізації успішно працевлаштовуються:

 • працюють вчителями образотворчого мистецтва, креслення, трудового навчання, культурології в загальноосвітніх школах;
 • вчителями мистецьких дисциплін в художніх школах,  мистецьких студіях;
 • керівниками гуртків в будинках дитячої та юнацької творчості;
 • майстрами виробничого навчання та викладачами в профтехучилищах, коледжах.

                 Переважна більшість випускників подовжує навчання на художньо-графічних факультетах  вищих закладів освіти.