Підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти “Мистецтво”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СЛУХАЧІ!

 Дана Програма розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Закон № 2299 «Зміни до Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки кваліфікації», інших нормативно-правових актів з питань освіти, Положення про коледж, положень, якими регулюється освітній процес в Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну ім. В.Ю. Шкрібляка, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800), Концепції «Нова українська школа», Листа МОН України № 1/9-683 від 04.11.19 р. «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників».

Освітній процес за Програмою підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти зорієнтовано на формування всебічно гармонійної особистості, здатної до безперервної освіти впродовж життя, професійного розвитку, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в мистецькій сфері.

Освітній процес за розробленою програмою ПК спрямовано на:

  • перепідготовку вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти на засадах компетентнісного підходу, які здобудуть освітні та професійні компетентності відповідно до їхніх інтересів, здібностей, можливостей;
  • безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей вчителя, що дає змогу підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності;
  • модернізацію освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу.

Освітній процес побудовано за засадах відкритості (самостійна роль суб’єкта в процесі навчання, варіативність і можливість вибору параметрів процесу навчання, доступ до інформації тощо), безперервності (систематизований і цілеспрямований процес набуття необхідних для успішної творчої професійної діяльності компетенцій упродовж життя) і трансформації у сферу освітніх послуг.

Програму укладено відповідно до вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.


Зміст програми на підставі поєднання модульних технологій і залікових кредитів забезпечує реалізацію комплексної мети підвищення кваліфікації.

Гарант Програми ПК – Гаврилюк Роман Миколайович, кандидат мистецтвознавства, директор  Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.

 Навчання за Програмою ПК здійснюється державною мовою. Засади мовної політики в освітньому процесі  коледжу визначаються Законом України «Про освіту».

Коледж забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну робочу програму підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти, шляхом їх оприлюднення на своєму веб-сайті.

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.

Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення кваліфікації коледж оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.

Коледж також зареєстрований як суб’єкт підвищення кваліфікації на Національній платформі можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay». Національна платформа є найбільшим в Україні порталом, призначеним для кращої взаємодії педагогічних працівників, закладів освіти, центрів професійного розвитку та суб’єктів підвищення кваліфікації. 

 

 

Курси підвищення кваліфікації можна включити до щорічної програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

За результатами проходження програми надається сертифікат на 30 годин.     

Наші досягнення

Новий рівень науково-педагогічної діяльності викладачів Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка

         З 2021 року коледж є суб’єктом підвищення кваліфікації для вчителів загальноосвітніх шкіл та  закладів позашкільної освіти  «Мистецтво». Ініціатором та гарантом програми підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти «Мистецтво» є Роман Гаврилюк, кандидат мистецтвознавства, директор Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.

         З 10 січня 2024 року на базі коледжу підвищили кваліфікацію 19 вчителів, викладачів шкіл мистецтва, центрів розвитку дітей та юнацтва, гімназій.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації розширили знання, професійні компетенції з актуальних питань навчальної програми:

Історії мистецтва. Лектор – викладач, «викладач-методист» Тетяна Ямницька. Психології. Лектор – викладач Ольга Марковська.

 Рисунка, композиції. Лектор-викладач, «викладач-методист» Павло Жаворонков.

Живопису.  Лектор-викладач Михайло Генцар.

Скульптури. Лектор-викладач Михайло Шутурма.

Розпис по тканині (батик). Лектор-викладач, «викладач-методист» Ольга Мицкан.

Створення якісного візуального медіа контенту для вчителя (практичний аспект). Лектор-викладач Вадим Перетятко.

Методика викладання.  Лектор-викладач, «викладач-методист» Олена Круглюк.

         За результатами проходження програми курсів надається сертифікат на 30 годин.

         Викладачі поділилися досвідом роботи, запропонували широкий спектр навчальних програм, продемонстрували високу професійну компетентність, надали необхідні теоретичні та практичні навички викладачам, вчителям.

Панувала комфортна навчальна атмосфера.

         Ми віримо та знаємо, що отримані знання та навички допоможуть вчителям,  викладачам в подальшій професійній діяльності та сприятимуть підвищенню якості освіти.

                                           Завідувачка НМК                                                           Олена Круглюк

Підсумки в 2023 році

Вже другий рік при Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка організовані та успішно проводяться курси підвищення кваліфікації «Мистецтво» для вчителів, викладачів, керівників гуртків мистецько – освітньої галузі.

Професіоналізм викладачів коледжу ґрунтується на колективній, творчій та ініціативній праці, на баченні перспектив  реформування мистецької освіти. Програма проведення занять спрямована на професійний розвиток слухачів, вдосконалення практичних навичок. Це не просто теорія, це цінний досвід, набутий викладачами.

 

Завідувач НМК                          Олена Круглюк

Підсумки в 2022 році

   23 березня 2022 р. завершилися курси підвищення кваліфікації за програмою «Мистецтво» для вчителів, викладачів, керівників гуртків мистецько-освітньої галузі,  які були організовані Вижницьким фаховим коледжем мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.  

   Директор коледжу Роман Гаврилюк, на зустрічі з педагогічними працівниками,  зазначив про основні вимоги до сучасної освітньої діяльності коледжу у координатах глобалізації, євроінтеграції, розвитку українського суспільства, консолідації нації й формування патріотів України в контексті завдань реформування освіти.

   Слухачі курсів підвищення кваліфікації розширили знання, професійні компетенції з: актуальних питань методики викладання, історії мистецтва, психології, рисунка, живопису, скульптури, композиції, розпису по тканині (курс за вибором). Викладачі : Олена Круглюк, Тетяна Ямницька, Ольга Марковська, Павло Жаворонков, Ірина Ребенчук, Михайло Шутурма,  Ольга Мицкан не тільки теоретично ділилися досвідом, але демонстрували практичні навички. 

   Результати проведеного «круглого столу» слухачів наших курсів засвідчили їх плідність та задали вектор подальшої професійної творчої співпраці та партнерської взаємодії з закладами освіти Хмельницької, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. 

   Заступник директора коледжу Віра Фижделюк окреслила напрямки вдосконалення програми підвищення кваліфікації на перспективу.

Слухачі висловили побажання продовжити в міжкурсовий період співпрацю з фаховим коледжем, яка, на їхню думку, сприятиме професійному зростанню педагогів,  впровадженню інноваційних технологій в навчальний  процес. 

   Особлива подяка викладачу Андрію Стручинському та завідувачу навчальної лабораторії Антоніні Андрюк за професійний технічний супровід.

   Сподіваємося, що наші колеги не лише збагатилися  знаннями, обмінялися досвідом, але й отримали наснагу для подальшого професійного поступу та творчих злетів!

 

Завідувач НМК коледжу                  Олена КРУГЛЮК